Nulové skládkování

Po roce 2023 by se v České republice podle nově navrženého zákona o odpadech mělo zásadně omezit skládkování. Pravděpodobně od roku 2024 se v Česku nebude smět odvážet na skládku komunální a recyklovatelný odpad, což už nyní platí v některých členských zemích EU.

Aktivně hledáme optimální řešení pro nakládání s výrobky po skončení životnosti a pro nakládání s odpady.  Pokud je to možné, snažíme se o dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy:

  1. předcházení vzniku odpadů,
  2. příprava k opětovnému použití,
  3. recyklace odpadů,
  4. jiné využití odpadů, například energetické využití,
  5. odstranění odpadů.

Z hlediska finančních, environmentálních i sociálních přínosů je předcházení vzniku odpadu na vrcholu pyramidy a odstranění odpadů na nejnižší úrovni. Zanalyzujeme, zda existuje lepší způsob nakládání s odpady než váš současný s ohledem na:

  1. celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,
  2. technickou proveditelnost a hospodářskou udržitelnost,
  3. ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.